Wiza do USA dla przedsiębiorców i inwestorów

Wiza do USA dla przedsiębiorców i inwestorów

Aby móc swobodnie prowadzić interesy z USA, polski inwestor lub przedsiębiorca powinien zaopatrzyć się w odpowiedni rodzaj wizy. Dowiedz się, jak to zrobić.

Okazjonalne podróże biznesowe do USA można odbywać w ramach stosunkowo łatwej do uzyskania wizy służbowej B-1. Jeśli jednak w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą musisz w Stanach zjawiać się często lub wręcz być na miejscu przez dłuższy czas, lepiej postarać się o wizę typu E. Wymaga to przede wszystkim spełnienia pewnych warunków i zgromadzenia niezbędnych dokumentów, o których piszemy w poniższym artykule.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • kiedy i dlaczego lepiej mieć wizę dla przedsiębiorców i inwestorów niż wizę służbową B-1,
 • jakie są zalety posiadania wizy typu E,
 • jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby móc ubiegać się o wizę E-1,
 • jakie warunki musi spełnić inwestor (i sama inwestycja), żeby móc ubiegać się o wizę E-2,
 • jakie dokumenty są potrzebne w procesie ubiegania się o wizę dla przedsiębiorców i inwestorów,
 • jak i kiedy dostarczyć te dokumenty do ambasady lub konsulatu,
 • jakich jeszcze formalności należy dopełnić, ubiegając się o wizę dla przedsiębiorców i inwestorów.

Dlaczego wiza służbowa B-1 to rozwiązanie tylko na krótką metę

Na wstępie warto przypomnieć, że popularna wiza służbowa B-1 upoważnia do uczestnictwa w targach i imprezach handlowych odbywających się na terenie USA, a także do odbywania tam spotkań biznesowych z amerykańskimi kontrahentami (np. w celu negocjacji czy podpisania umowy). Należy jednak pamiętać, że nie jest to wiza pracownicza. Jej posiadacz może więc do Stanów przybyć najwyżej w delegację, ale nie pracować w tym kraju – nawet gdy robi to na rzecz firmy spoza USA, skąd też pochodzi jego wynagrodzenie. W grę wchodzi bowiem jeszcze chociażby kwestia ubezpieczenia pracowniczego wymaganego przez amerykańskie prawo pracy.

Wiza B-1 nie zawsze więc będzie wystarczającym rozwiązaniem. Czasem zachodzi wszak konieczność np. osobistego nadzorowania działań firmy w Stanach (albo tamtejszej filii przedsiębiorstwa mającego siedzibę gdzie indziej), wysłania do USA pracowników z kraju macierzystego czy przeszkolenia tych lokalnych. Wszystko to zaś wymagać może bycia na miejscu często lub długo, nawet po kilka tygodni czy miesięcy.

Teoretycznie możesz zaryzykować ciągłe latanie do USA lub siedzenie tam, aż wygaśnie twoje prawo do tymczasowego pobytu, na podstawie wizy B-1. Ale co, jeśli za którymś razem urzędnik imigracyjny po prostu nie wpuści cię do Stanów i każe wracać do Polski? Może to zrobić właśnie w związku z podejrzeniami, że próbujesz w jego kraju pracować na niewłaściwej wizie, na co wskazywać będą daty w twoim paszporcie. Przykrych konsekwencji takiej sytuacji jest wiele: od straty czasu i pieniędzy, przez utratę reputacji, projektu czy nawet kontrahenta, po wieloletni zakaz ponownego wjazdu do USA.

Przeczytaj: Wiza pracownicza do USA

Zalety wizy typu E

Lepiej więc po prostu postarać się o inny rodzaj wizy. Jeśli jesteś szeregowym pracownikiem firmy oddelegowanym tymczasowo do jej amerykańskiego oddziału, będziesz potrzebować wizy L-1 (zob. „Rodzaje wiz do USA”). Osoby na najwyższych stanowiskach mogą natomiast wnioskować o przeznaczoną dla przedsiębiorców wizę E-1 lub dedykowaną inwestorom wizę E-2. Rozwiązanie to ma wiele zalet, jako że wiza typu E:

 • pozwala w Stanach legalnie pracować (na rzecz przedsiębiorstwa, które jej posiadacz prowadzi lub w które zainwestował), zarabiać, płacić podatki i uzyskać ubezpieczenie zdrowotne;
 • umożliwia zarówno długotrwały pobyt na terenie USA, jak i wielokrotne przekraczanie amerykańskiej granicy;
 • pozwala osiedlić się w Stanach wraz z rodziną (tj. ze współmałżonkiem i dziećmi stanu wolnego mającymi mniej niż 21 lat), a członkowie tej rodziny mogą się tam uczyć oraz – po uzyskaniu zgody Urzędu Imigracyjnego – pracować bez konieczności uzyskania innego rodzaju wizy;
 • pozwala sprowadzić do USA pracowników domowych, takich jak kucharz, gosposia, ogrodnik czy opiekunka do dzieci – pod warunkiem wykazania finansowych możliwości zapłaty im wynagrodzenia zgodnego ze stawkami według wytycznych amerykańskiego Departamentu Pracy (osoby te nie mogą pracować nigdzie indziej na terytorium USA);
 • wydawana jest na 2 lata z możliwością ubiegania się o przedłużenie ważności nieograniczoną liczbę razy (każdorazowo na kolejne 2 lata).

W praktyce więc tak długo, jak długo funkcjonuje twoje przedsiębiorstwo bądź inwestycja – i jak długo cię potrzebuje – możesz przebywać w Stanach na zasadach bardzo zbliżonych do tych, jakie obowiązują obywateli USA. Mało tego, jeśli jesteś posiadaczem wizy E-2 w związku z zainwestowaniem w firmę, która w ponad 50 proc. jest własnością amerykańską, firma ta może stać się twoim sponsorem w przypadku ubiegania się o zieloną kartę (tzw. Employment Sponsorship).

Wiza do USA dla przedsiębiorców i inwestorów – wymagania

Aby móc korzystać z tak licznych przywilejów, trzeba jednak najpierw spełnić dość wyśrubowane wymagania. Po pierwsze, należy być obywatelem kraju, który podpisał ze Stanami Zjednoczonymi umowę o handlu i żegludze morskiej – czyli np. Polski! Istotnym warunkiem jest też wykazanie woli opuszczenia USA po wygaśnięciu wizy (o ile jej ważność nie zostanie przedłużona). Tak więc na etapie starania się o dokument lepiej nie zakładać wspomnianego wyżej osiedlania się w Stanach na stałe. Kolejne wymogi zależą natomiast od tego, czy chodzi o wizę dla przedsiębiorcy (E-1), czy dla inwestora (E-2).

Wymagania w przypadku wizy dla przedsiębiorcy (E-1)

Polski przedsiębiorca ubiegający się o wizę E-1 musi występować w imieniu firmy, która nie tylko jest zarejestrowana w Polsce, ale też której minimum połowa udziałów pozostaje w polskich rękach. Musi on też zajmować w niej kierownicze stanowisko lub dysponować wysoko wyspecjalizowanymi umiejętnościami niezbędnymi dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ponad 50 proc. międzynarodowego handlu – rozumianego jako wymiana dóbr, usług lub technologii z przechodzeniem tytułu własności z jednej firmy na drugą – tego przedsiębiorstwa musi przebiegać pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, konkretnie zaś pomiędzy firmą macierzystą a jej przedstawicielstwem w USA. Sama wymiana handlowa natomiast powinna przebiegać na znaczną skalę pod względem zarówno wielkości, jak i ciągłości dostaw, zapewniając firmie rentowność.

Wymagania w przypadku wizy dla inwestora (E-2)

O wizę E-2 ubiegać się może:

 • osoba fizyczna (tj. prywatna) mająca zamiar stworzyć w USA nowy podmiot gospodarczy oraz zainwestować znaczne środki własne w jego działanie i rozwój;
 • osoba fizyczna mająca zamiar zainwestować znaczne środki własne w istniejącą już amerykańską firmę zajmującą się handlem lub usługami;
 • przedstawiciel firmy (osoby prawnej), w której ulokował on spory kapitał, a która ma zamiar otworzyć w USA oddział bądź spółkę córkę oraz zainwestować znaczne środki w działanie i rozwój tego oddziału bądź spółki;
 • przedstawiciel firmy (osoby prawnej), w której ulokował on spory kapitał, a która ma zamiar zainwestować znaczne środki w istniejącą już amerykańską firmę zajmującą się handlem lub usługami.

Podobnie jak przy wizie E-1, reprezentowana przez polskiego inwestora firma musi być zarejestrowana w Polsce, a co najmniej 50 proc. jej udziałów musi znajdować się w polskich rękach. Jeśli inwestor ten nie jest właścicielem całości czy choćby połowy jej udziałów, również powinien zajmować w niej kierownicze stanowisko lub posiadać kwalifikacje kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa w USA, a ponadto musi mieć pełną kontrolę nad inwestowanymi funduszami (bez dodatkowych warunków, zezwoleń osób trzecich itp). Należy też wykazać, że obecność inwestora w Stanach jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania firmy.
Wymagania w przypadku wizy do USA dla inwestora

Wymagania dotyczące inwestycji

Konkretne wymogi dotyczą nie tylko osoby ubiegającej się o wizę E-2, lecz także samej inwestycji. Inwestycja musi być znacząca. Amerykańskie prawo imigracyjne nie precyzuje, co oznacza w tym wypadku słowo „znacząca” (ang. substantial). Pieniędzy na pewno powinno wystarczyć na to, by zapewnić przedsiębiorstwu skuteczne funkcjonowanie, jednak nie istnieje minimalny próg kapitału, który trzeba w USA zainwestować.

Konkretna wartość zależy raczej od kontekstu, tj. choćby od wybranej branży i od tego, czy inwestycja ma dla danej firmy odpowiednio duże znaczenie. Np. 100 tys. dolarów może być wystarczającą kwotą w przypadku przedsiębiorstwa produkującego nawóz w Wyoming, ale już niekoniecznie w przypadku inwestycji w luksusowy hotel w Las Vegas. Generalnie warto przyjąć zasadę, że im mniejsza firma, tym większa procentowo powinna być w nią inwestycja – i odwrotnie: w przypadku dużych przedsięwzięć procentowy udział inwestycji może być niższy.

Inwestycja musi być zagrożona w sensie komercyjnym. Musi istnieć ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanego kapitału, za który inwestor ponosi pełną odpowiedzialność (p. niżej). Kapitał ten nie może też pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami danego przedsiębiorstwa, a z samej inwestycji nie powinno się móc łatwo wycofać.

Inwestycja musi mieć charakter operacyjny. Nie może więc być oparta na spekulacji ani polegać np. wyłącznie na ulokowaniu wolnych środków na amerykańskim rachunku bankowym czy kupnie niezagospodarowanej ziemi albo akcji konkretnej firmy. Inwestowany kapitał powinien przyczynić się np. do wymiernego wzrostu obrotów, dochodów lub zatrudnienia, zwiększenia liczby kontraktów czy zamówień.

Inwestycja musi znacznie przekraczać próg opłacalności. Oznacza to, że zwrot kapitału powinien być istotnie większy niż tylko wystarczający do pokrycia kosztów utrzymania inwestora i ewentualnie jego rodziny w USA. Najlepiej zaś, żeby działanie firmy miało istotny wkład w amerykańską gospodarkę (obecnie lub w przyszłości).

Wiza do USA dla przedsiębiorców i inwestorów – potrzebne dokumenty

Spełnienie powyższych warunków powinno być solidnie udokumentowane. Ubiegając się o wizę typu E, przygotować należy więc:

 • Dokumenty dotyczące przedsiębiorcy bądź inwestora starającego się o wizę i ewentualnie firmy, którą reprezentuje – paszporty udziałowców, dowody rejestracji firmy, jej statut itp.
 • Dowody posiadania funduszy lub kontroli nad funduszami przeznaczonymi do zainwestowania w USA, a także dokumenty wskazujące na źródło tych funduszy – co ciekawe, kapitał może pochodzić z dowolnego kraju, nawet ze Stanów Zjednoczonych, o ile kontrolę nad nim sprawuje inwestor ubiegający się o wizę E-2.
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i generowany przezeń dochód w Polsce (jeśli dotyczy) – wyciągi bankowe, umowy, listy przewozowe, pokwitowania, faktury, zezwolenia, licencje, korespondencja biznesowa, dokumentacja korporacyjna, podatkowa i kadrowa, strony internetowe, publikacje reklamowe itp.
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i generowany przezeń dochód w USA (jeśli dotyczy) – jw.
 • Dowody na to, że inwestycja w istniejącą już amerykańską firmę będzie dla tej firmy istotna (jeśli dotyczy).
 • Dowody poczynionych dotychczas inwestycji lub wymiany handlowej między polską firmą a USA (jeśli dotyczy).
 • Szczegółowy biznesplan przedstawiający zamierzone działania i dochody generowane na rynku amerykańskim w kolejnych 5 latach – zwłaszcza jeśli w Stanach dopiero ma powstać oddział firmy polskiej bądź spółka córka.
 • List przewodni – opisując w nim m.in. inwestycję lub firmę czy zajmowane w niej stanowisko, warto podkreślić spełnienie przedstawionych wyżej wymogów stawianych osobom, które ubiegają się o wizę typu E.
 • Ewentualnie jeszcze pełnomocnictwo dla prawnika bądź innego reprezentanta (formularz DHS G-28, jeśli dotyczy).

Uwaga: dokumentację teoretycznie można stworzyć po polsku, jednak jej przygotowanie w języku angielskim znacząco przyśpieszy rozpatrzenie wniosku wizowego. Warto też wiedzieć o istnieniu kancelarii prawnych, które pomagają przedsiębiorcom i inwestorom ubiegać się o wizy typu E, w zakresie zarówno kompletowania wymaganej dokumentacji, jak i przejścia przez procedurę konsularną.

Wiza do USA dla przedsiębiorców i inwestorów – niezbędne formalności

Sama procedura w dużej mierze przypomina tę opisaną w artykule „Wiza do USA – krok po kroku”. Są też jednak istotne różnice.

Po wypełnieniu formularza DS-160 na stronie https://ceac.state.gov/genniv/ i wniesieniu opłaty wizowej (więcej na jej temat przeczytasz w artykułach „Ile kosztuje wiza do USA” oraz „Jak opłacić wizę do USA”) nie da się choćby od razu wyznaczyć spotkania z konsulem. Będzie to możliwe dopiero dopiero po rozpatrzeniu opisanej wyżej dokumentacji, którą trzeba dostarczyć do ambasady lub konsulatu, dołączając do niej:

 • fotokopię ważnego paszportu (nie paszport!),
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • wypełniony i wydrukowany formularz DS-156E, zawierający kluczowe dane na temat firmy/inwestycji oraz osoby wnioskującej o wizę; jego wzór należy pobrać ze strony https://eforms.state.gov/Forms/ds156_e.pdf.

Dokumenty można wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres amerykańskiej placówki dyplomatycznej, w której ma się później odbyć rozmowa z konsulem:

 • Ambasada USA, Non-Immigrant Section, Al. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa,
 • Konsulat Generalny USA, Non-Immigrant Section, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Można też przynieść je osobiście w zaklejonej kopercie:

 • do okienka informacyjnego ambasady, czynnego w dni powszednie w godz. 10:00-11:00 przy ul. Pięknej 12 w Warszawie,
 • do konsulatu w Krakowie po uprzednim umówieniu się drogą mailową (napisawszy na adres krakowniv@state.gov).

Gdy konsul zapozna się z dokumentami, osoba ubiegająca się o wizę otrzyma maila z potwierdzeniem możliwości umówienia się na rozmowę. Wówczas po zalogowaniu w internetowym systemie wyznaczania spotkań (w którym dokonano wcześniej opłaty wizowej) należy kliknąć w menu po lewej stronie przycisk „Kontynuuj” i wybrać dogodny termin. Można go także wyznaczyć przez telefon – pisaliśmy o tym w artykule „Jak umówić termin rozmowy z konsulem USA”.

Cały proces starania się o wizę typu E – licząc z przygotowaniem dokumentacji – może potrwać około 3 miesięcy. Jego finalnym etapem jest właśnie ta rozmowa. Trzeba wziąć na nią ze sobą paszport i ewentualnie wydruk potwierdzający umówienie jej terminu (o ile nie był wyznaczany telefonicznie). Można wedle uznania zabrać też dodatkowe dokumenty, jednak mają one drugorzędne znaczenie. Indywidualną decyzję na temat tego, czy wiza typu E zostanie przyznana, konsul podejmuje bowiem przede wszystkim w oparciu o samą rozmowę, uwzględniając aspekty nie tylko zawodowe, lecz również kulturowe czy społeczne, a także intencje wnioskodawcy, jego sytuację rodzinną i długofalowe plany lub perspektywy w kraju stałego pobytu.

Przeczytaj: Wiza imigracyjna do USA przez sponsorowanie pracownicze

Zdjęcia: Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.