Wiza do Indii – krok po kroku

Wiza do Indii - krok po kroku

Uzyskanie elektronicznej wizy do Indii jest dość łatwe, ale nie zawsze możliwe. W takiej sytuacji wnioskować należy o wizę tradycyjną. Przeczytaj, jak to zrobić.

Każda osoba nieposiadająca indyjskiego obywatelstwa, aby wjechać do Indii, potrzebuje stosownej wizy. Różny może być natomiast koszt oraz stopień skomplikowania procedury niezbędnej do uzyskania owego dokumentu. Zależy to choćby od kraju, z którego pochodzi wnioskodawca, czasu ważności wizy, a także celu planowanego pobytu w Indiach. Całe zagadnienie szczegółowo opisujemy w poniższym artykule.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • jakie są rodzaje wiz do Indii,
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o indyjską wizę,
 • gdzie wypełnić wniosek o wizę do Indii,
 • czy można aplikować o indyjskie wizy grupowo,
 • gdzie złożyć podanie o wizę do Indii – i czy trzeba to zrobić osobiście,
 • kto musi mieć zeskanowane odciski palców, ubiegając się o indyjską wizę,
 • jak opłacić wizę do Indii,
 • ile kosztuje indyjska wiza,
 • co to jest opłata ICWF,
 • jak odebrać paszport z wizą do Indii,
 • jak długo jest ważna indyjska wiza,
 • kiedy można złożyć wniosek o wizę do Indii,
 • czy można podróżować do Indii z dwoma paszportami,
 • czy można przenieść ważną wizę indyjską do nowego paszportu.

Krok 1 – ustal, jaki rodzaj wizy jest ci potrzebny

Jeśli wybierasz się do Indii w celach turystycznych, medycznych, biznesowych lub po to, by wziąć udział w konferencji (np. naukowej), od 2015 r. możesz w stosunkowo prosty sposób ubiegać się o wizę elektroniczną. Poświęciliśmy jej osobny tekst pt. „E-wiza do Indii”.

Tutaj skupiamy się na klasycznej procedurze wizowej. Obowiązuje ona osoby, które nie kwalifikują się do zdobycia wizy elektronicznej lub w podróż wybierają się w innym celu niż wymienione wyżej. Podział na poszczególne kategorie wizowe związane właśnie z celem pobytu w Indiach prezentujemy w poniższej tabeli.

WizaPrzykładowy cel pobytu
Turystyczna
 • zwiedzanie, podziwianie krajobrazów, zapoznawanie się z lokalną kulturą
Biznesowa
 • udział w spotkaniach lub negocjacjach biznesowych,
 • kontrola wyrobu produktów lub ich zakup,
 • podpisanie kontraktu lub aktualizacja umowy z firmą indyjską,
 • badania rynku,
 • szkolenia
Studencka
 • podjęcie nauki na uczelni,
 • kurs jogi,
 • udział w wymianie studenckiej
Tranzytowa
 • wyłącznie przejazd przez terytorium Indii
Konferencyjna
 • udział w konferencji, sympozjum lub targach
AIESEC (inaczej: intern visa)
 • staż lub praktyki
Pracownicza
 • podjęcie w Indiach pracy – zarówno w firmach, jak i różnego typu instytucjach czy organizacjach pozarządowych;
 • towarzyszenie współmałżonkowi lub rodzicom przebywającym w Indiach na podstawie wizy pracowniczej
Dla filmowców i dokumentalistów
 • realizacja filmu
Dziennikarska
 • wykonywanie obowiązków służbowych przez przedstawicieli mediów;

Uwaga: o wizę dziennikarską muszą ubiegać się również przedstawiciele mediów podróżujący do Indii w celach wyłącznie turystycznych

Rodzinna (inaczej: entry visa)
 • wizyta u krewnych, którzy mieszkają w Indiach
Medyczna
 • podjęcie leczenia
Badawcza (inaczej: research visa)
 • prowadzenie badań naukowych

 

Oprócz tego istnieją również specjalne wizy m.in. dla dyplomatów, przedstawicieli ONZ, misjonarzy, pielgrzymów, sportowców czy himalaistów.

Wiza do Indii - jak uzyskać

Krok 2 – przygotuj niezbędne dokumenty

Każdy, kto ubiega się o indyjską wizę, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku wizowego (o którym szerzej za chwilę) musi przygotować:

 • paszport – ważny minimum pół roku od momentu składania aplikacji i zawierający co najmniej dwie puste strony na pieczątki wjazdowe (jeśli np. w związku z podwójnym obywatelstwem posiadasz dwa paszporty, do wniosku trzeba dołączyć też kopię strony ze zdjęciem z drugiego dokumentu),
 • bilety lotnicze, w tym bilet powrotny lub na dalszą podróż – wydruk potwierdzenia rezerwacji, ewentualnie kopia samego biletu,
 • kolorowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – wykonane w ciągu ostatniego półrocza, przedstawiające twarz ukazaną na wprost, nieprzysłoniętą włosami (powinna ona zajmować 70-80% fotografii); oczy muszą być otwarte, a usta zamknięte; nakrycie głowy związane z wyznawaną religią lub tradycją narodową i okulary są dozwolone tylko pod warunkiem, że pojawiają się również na zdjęciu w paszporcie.

W przypadku dorosłych ubiegających się o wizę turystyczną to już właściwie wszystko. Pozostałe osoby muszą jednak liczyć się z koniecznością zgromadzenia licznych dokumentów dodatkowych, których listę prezentujemy w poniższej tabeli.

Wnioskodawca/rodzaj wizyNiezbędne załączniki
Dzieci poniżej 18. roku życia
 • kopie paszportów obojga rodziców
 • oświadczenie, że rodzice biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas pobytu w Indiach
 • zgoda drugiego rodzica, jeśli dziecko podróżuje tylko z ojcem bądź matką
Wiza biznesowa
 • zaproszenie z indyjskiej firmy przedstawiające szczegóły planowanego pobytu i zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności za posiadacza wizy*
 • pismo od pracodawcy delegujące daną osobę w podróż do Indii, przedstawiające szczegóły planowanego pobytu i zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności za posiadacza wizy*
 • dowód przebywania na terenie RP od co najmniej 2 lat oraz zezwolenie na pobyt – w przypadku Ukraińców ubiegających się o wizę w Polsce
Wiza studencka
 • pismo z indyjskiej uczelni lub szkoły potwierdzające przyjęcie danej osoby na kurs bądź studia i zawierające informacje o tych studiach bądź kursie, w tym o czasie ich trwania
 • kopia rejestracji danej uczelni lub szkoły w Indiach
 • dowód uiszczenia opłaty za kurs lub studia
 • wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy za co najmniej ostatni kwartał (w celu udowodnienia, że dana osoba jest w stanie pokryć koszty utrzymania podczas pobytu w Indiach)
Marynarze
 • kopia książeczki marynarskiej
 • pismo od pracodawcy wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową*
 • pismo od indyjskiego agenta przedstawiające szczegóły planowanego pobytu w Indiach*
Wiza konferencyjna
 • zaproszenie od organizatora konkretnego wydarzenia zawierające dane osoby zapraszanej*
 • pismo z uczelni, instytucji lub firmy, dla której pracuje wnioskodawca, przedstawiające szczegóły planowanej wizyty w Indiach
 • kopie stosownych zezwoleń od indyjskiego MSZ, MSW lub innych ministerstw czy agencji rządowych (w celu ich pozyskania należy skontaktować się z indyjskim partnerem lub organizatorem danego wydarzenia)
Praktykanci i stażyści
(wiza AIESEC)
 • podpisane przez wnioskodawcę pismo z AIESEC Polska potwierdzające przyjęcie na staż lub praktyki, wraz z ich opisem
 • takież pismo z AIESEC India
 • zaproszenie od indyjskiej firmy bądź organizacji przyjmującej na staż lub praktyki, wraz z ich opisem (w tym informacją o czasie trwania)*
 • kopia rejestracji danej firmy lub organizacji w Indiach
 • kopia dyplomu z uczelni (w celu wykazania, że od ukończenia studiów nie minęło jeszcze pół roku)
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie nie mniejsze niż równowartość 7,8 lakhów rocznie, jeśli staż jest opłacany przez firmę indyjską
Wiza pracownicza
 • kopia podpisanej umowy między osobą ubiegającą się o wizę a jej przyszłym pracodawcą, wraz ze stawką miesięcznego wynagrodzenia podaną w dolarach amerykańskich lub rupiach indyjskich
 • pismo od tegoż pracodawcy uzasadniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca*
 • oświadczenie indyjskiej firmy, instytucji lub organizacji o wzięciu odpowiedzialności za pracownika podczas jego pobytu w Indiach*
 • kopia rejestracji danej firmy, instytucji lub organizacji w Indiach
 • CV wnioskodawcy
 • dyplom ukończenia szkoły lub studiów
Filmowcy lub dokumentaliści
 • pismo od pracodawcy/wytwórni filmowej zawierające dokładne informacje o filmie, który ma zostać nakręcony, listę miejsc, które mają w związku z tym zostać odwiedzone, a także listę wszystkich osób z ekipy filmowej ubiegających się o wizę (imiona, nazwiska, numery paszportów)
 • dokument od pracodawcy/wytwórni filmowej opisujący sprzęt, który ma być użyty w Indiach, wraz z jego wartością w dolarach amerykańskich
 • pismo od partnera indyjskiego zawierające dokładne informacje o rzeczonym filmie
 • kopie zezwoleń na filmowanie wydanych przez indyjskie MSZ oraz Ministerstwo Informacji i Rozpowszechniania (ang. Ministry of Information and Broadcasting); w celu otrzymania zezwoleń należy umówić się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie
Dziennikarze
 • pismo od pracodawcy zawierające dokładne informacje na temat planowanego pobytu danej osoby w Indiach*
 • dokument opisujący sprzęt, który ma być użyty w Indiach, wraz z jego wartością w dolarach amerykańskich
 • pismo od indyjskiego partnera zawierające dokładne informacje na temat planowanego pobytu danej osoby w Indiach i oświadczenie o wzięciu wówczas za tę osobę odpowiedzialności – jeśli dotyczy
Dziennikarze oraz pracownicy instytucji rządowych, Policji, Straży Miejskiej lub wojska, którzy wybierają się do Indii w celach prywatnych
 • podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie o treści:

„I [imię i nazwisko], holder of passport no [numer paszportu] dated [data wydania paszportu] issued at [miejsce wydania paszportu], hereby state that I am working with [nazwa instytucji zatrudniającej] as a [nazwa pełnionej funkcji].
This is to confirm, that the purpose of my visit to India is tourism only. I will not engage myself in any professional, employment, journalist or business activities.”

Wiza rodzinna („entry visa”)
 • kopia indyjskiego paszportu współmałżonka lub co najmniej jednego z rodziców
 • kopia odpisu aktu małżeństwa potwierdzona przez indyjskie MSZ (tzw. apostille, można ubiegać się o to w ambasadzie)
 • kopia odpisu aktu urodzenia – jeśli przynajmniej jedno z rodziców wnioskodawcy jest obywatelem Indii
Wiza medyczna
 • pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie danej osoby na leczenie oraz zawierające informacje na temat przewidywanego czasu leczenia, a także samej choroby
 • pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która ma towarzyszyć w Indiach wnioskodawcy
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe leczenie w Polsce
 • poświadczone notarialnie (i przetłumaczone na angielski przez tłumacza przysięgłego), podpisane przez wnioskodawcę lub osobę towarzyszącą oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za chorego podczas pobytu w Indiach
Wiza badawcza
 • sporządzone przez wnioskodawcę pismo przedstawiające przedmiot badań, całkowity czas ich trwania oraz listę miejsc, które mają zostać w ich ramach odwiedzone, ewentualnie szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach
 • pismo od właściwego indyjskiego instytutu nadzorującego projekt badawczy
 • kopia pisma z tegoż instytutu do indyjskiego Ministerstwa Rozwoju Zasobów Ludzkich (ang. Ministry of Human Resource Development) zatwierdzająca dany projekt
 • pismo polecające z instytucji, uczelni lub organizacji, w której wnioskodawca obecnie uczy się lub pracuje
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków na sfinansowanie projektu badawczego
 • kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministry of HRD na temat projektu
Obywatele Ukrainy
 • rezerwacja hotelowa
 • wyciąg z rachunku bankowego w celu udowodnienia, że wnioskodawca jest w stanie pokryć koszty utrzymania w Indiach (należy wykazać dysponowanie równowartością 200 dolarów na każdy dzień pobytu)

*Pismo powinno zostać sporządzone na papierze firmowym, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę i opatrzone pieczątką. Do wniosku można dołączyć wydrukowany skan lub kopię oryginału.

Pamiętaj, że ambasada zawsze może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, niewymienionych na powyższej liście, a wszystkie załączane pisma – nie tylko te oznaczone gwiazdką – muszą być stworzone w języku angielskim.

Krok 3 – wypełnij wniosek wizowy

W tym też języku przygotowano formularz wniosku o przyznanie wizy. Jest on dostępny online, pod adresem https://indianvisaonline.gov.in. Należy go wypełnić, zachować i wydrukować, a następnie podpisać w dwóch wyznaczonych miejscach (pod zdjęciem i na końcu). W tej chwili nie ma już możliwości wypełnienia wniosku odręcznie, podobnie jak nanoszenia w ten sposób ewentualnych poprawek. W razie popełnienia jakiegokolwiek błędu formularz należy wypełnić od nowa.

Pojawiające się w nim pytania dotyczą takich kwestii jak:

 • dane osobowe i kontaktowe aplikanta (dwuczłonowe nazwiska lub nazwy miejscowości należy oddzielić spacją),
 • dane jego paszportu,
 • informacje o zatrudnieniu,
 • osoby lub instytucje kontaktowe w Polsce i w Indiach,
 • planowany pobyt w Indiach,
 • rodzaj i termin ważności wizy, która ma zostać przyznana,
 • dotychczasowe podróże do Indii,
 • podróże do innych krajów w ciągu ostatnich 10 lat.

W formularzu przewidziano możliwość załadowania cyfrowego zdjęcia paszportowego, jednak osoby starające się o wizę do Indii w Polsce proszone są o pominięcie tej części i przyklejenie wywołanej fotografii w wyznaczonym miejscu wydrukowanego wniosku. Warto też wiedzieć, że jego wypełnianie można przerwać i powrócić do niego w późniejszym czasie, zapisawszy uprzednio unikalny numer aplikacji wizowej.

Wiza do Indii - złożenie wniosku

Krok 4 – dostarcz podanie do centrum wizowego

Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz z naklejonym zdjęciem należy dostarczyć (samodzielnie lub za czyimś pośrednictwem) do biura firmy BLS International Visa Services, czyli oficjalnego centrum obsługi wniosków wizowych akredytowanego przez Ambasadę Indii. Mieści się ono w Warszawie, jednak podanie – czyli wniosek, paszport i niezbędną dokumentację – można przesłać do BLS także pocztą.

Osobiście w centrum wizowym muszą się stawić tylko:

 • osoby wnioskujące o wizy z pięcioletnim terminem ważności (prawdopodobnie zostaną też one wezwane telefonicznie na spotkanie w indyjskiej ambasadzie),
 • osoby pochodzenia pakistańskiego,
 • misjonarze,
 • dziennikarze i przedstawiciele mediów,
 • osoby chcące uzyskać wizę badawczą lub pracowniczą,
 • cudzoziemcy i Polacy o podwójnym obywatelstwie starający się o wizę biznesową na podstawie paszportu innego niż polski.

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach istnieje bowiem obowiązek zebrania tzw. danych biometrycznych, czyli de facto zeskanowania odcisków palców. Odciski standardowo są pobierane zresztą od każdego, kto składa wniosek wizowy bezpośrednio w biurze BLS, z wyjątkiem:

 • osób mających mniej niż 12 i więcej niż 70 lat,
 • posiadaczy paszportów dyplomatycznych,
 • uczestników wycieczek organizowanych przez agencje lub biura podróży.

Podania przyjmowane są od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 • 9:00-11:30 – wnioski grupowe (od 5 osób wzwyż); uwaga: przedłożyć należy dodatkowo 2 egzemplarze listy członków danej grupy (na liście muszą być imiona, nazwiska i numery paszportów), a do każdego wniosku dołączyć oddzielny bilet lotniczy,
 • 9:30-11:30 – dyplomaci, pracownicy rządu i przedstawiciele ONZ (a raczej ich pełnomocnicy),
 • 9:00-13:00 – pozostali aplikanci.

Pracownicy centrum wizowego sprawdzą poprawność podania pod względem formalnym – a więc np. to, czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola formularza lub czy do wniosku dołączono wszelkie niezbędne dokumenty – jednak ostateczna decyzja o przyznaniu wizy należy do przedstawicieli Ambasady Indii. BLS pośredniczy jedynie między placówką dyplomatyczną a aplikantami i nie ma na tę decyzję wpływu, nie odpowiada również za ewentualne pomyłki popełnione przez wnioskodawców.

Krok 5 – wnieś opłatę wizową

Aby podanie zostało rozpatrzone, uiścić należy bezzwrotną (również w przypadku nieprzyznania wizy) opłatę, której wysokość zależy od konkretnej kategorii wizowej i tego, na jak długo ma zostać wydany dokument. Przykładowo wynieść ona może:

 • 76 zł – wiza tranzytowa przyznawana na 15 dni;
 • 303 zł – wiza studencka (roczna lub pięcioletnia), półroczna wiza rodzinna, badawcza, medyczna lub dziennikarska, półroczne wizy dla misjonarzy, pielgrzymów, sportowców i himalaistów;
 • 368 zł – roczna wiza dla stażystów;
 • 378 zł – roczna lub półroczna wiza turystyczna;
 • 454 zł – półroczna wiza pracownicza, roczna wiza rodzinna, badawcza, medyczna lub dziennikarska, roczne wizy dla misjonarzy, pielgrzymów, filmowców, sportowców i himalaistów;
 • 549 zł – roczna wiza biznesowa;
 • 756 zł – roczna wiza pracownicza, pięcioletnia wiza turystyczna, konferencyjna, rodzinna, badawcza, medyczna lub dziennikarska, pięcioletnie wizy dla misjonarzy, pielgrzymów, sportowców i himalaistów;
 • 945 zł – pięcioletnia wiza biznesowa;
 • 1134 zł – pięcioletnia wiza pracownicza.

Ze szczegółową tabelą opłat wizowych można zapoznać się tutaj. Cudzoziemcy aplikujący o wizę do Indii w Polsce muszą liczyć się z koniecznością wniesienia wyższej opłaty (dotyczący ich cennik dostępny jest z kolei tutaj).

Uwaga: do opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego doliczyć należy także 56 zł opłaty za obsługę centrum wizowego, a także 11 zł opłaty na fundusz wspierający obywateli Indii przebywających za granicą (Indian Community Welfare Fund, ICWF). Opłaty te są obowiązkowe, nawet jeśli opłata „główna” wynosi 0 zł (jest to możliwe w wyjątkowych przypadkach dotyczących niektórych wiz studenckich, dyplomatycznych, rodzinnych i konferencyjnych).

Opłaty uiszcza się gotówką bezpośrednio w centrum wizowym lub – gdy aplikacja zostaje do centrum wysłana pocztą – zlecając przekaz pocztowy na adres biura BLS (bez podawania numeru konta). Jeśli w przesyłce znajduje się większa liczba wniosków, przekaz może być wspólny dla nich wszystkich, musi się jednak zgadzać suma opłat.

Krok 6 – odbierz paszport z wizą

Po złożeniu podania i opłaceniu go w centrum wizowym otrzymasz wydrukowane potwierdzenie wraz z numerem, dzięki któremu możesz śledzić status sprawy na tej samej stronie, na której wypełnia się formularz online. Możesz też podczas składania wniosku poprosić o przesłanie powiadomienia SMS w momencie, w którym paszport będzie gotowy do odbioru. Usługa taka kosztuje 1,50 zł.

Czas rozpatrywania podań wynosi obecnie minimum 10 dni roboczych i nie może ulec skróceniu, nawet za dodatkową opłatą. Może za to ulec wydłużeniu – w przypadku osób ubiegających się o wizę do Indii na podstawie paszportu innego niż polski.

Istnieją zasadniczo trzy sposoby odbioru gotowych dokumentów:

 • osobiście w biurze BLS, od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-17:00 – trzeba wówczas okazać pokwitowanie oraz potwierdzić swoją tożsamość,
 • w biurze BLS za pośrednictwem osoby trzeciej – musi ona okazać pokwitowanie oraz stosowne upoważnienie, a także potwierdzić swoją tożsamość,
 • wysyłka kurierska pod wskazany adres – usługa ta kosztuje dodatkowo 25 zł, a jeśli ktoś chce z niej skorzystać, do podania musi dołączyć oddzielne pismo zawierające ów adres oraz telefon kontaktowy dla kuriera (adresy podane we wnioskach wizowych nie są spisywane); w przypadku braku takiego pisma dokumenty oczekiwać będą na odbiór w biurze BLS.

Otrzymawszy już paszport z wizą, koniecznie należy sprawdzić, czy zgadzają się: rodzaj wizy, liczba wjazdów na teren Indii, do których ona upoważnia, data jej wystawienia i data ważności, a także czy imiona, nazwisko i numer paszportu są identyczne zarówno w paszporcie, jak i na wizie.

Wiza do Indii - jak długo jest ważna

Jak długo jest ważna wiza do Indii

Ta ostatnia może zostać wydana na:

 • 15 dni,
 • 6 miesięcy,
 • rok,
 • 5 lat.

Uwaga: to, że wiza została wystawiona na rok albo na 5 lat nie oznacza, że wolno przebywać w Indiach tak długo. Czas jednorazowego pobytu w tym kraju nie może przekroczyć jednorazowo 90 dni. Później należy wyjechać choćby na dzień, np. do Nepalu. Istniejący jeszcze stosunkowo niedawno obowiązek zachowania dwumiesięcznego odstępu między kolejnymi podróżami do Indii został zniesiony.

Należ pamiętać, że wiza jest ważna od momentu wystawienia – a nie od chwili przekroczenia indyjskiej granicy. Podczas wypełniania wniosku należy więc zwrócić szczególną uwagę na pole „period of visa”, tak aby ważność dokumentu nie upłynęła przed końcem pobytu w Indiach. Zwłaszcza jeśli ubiegasz się o wydanie dokumentu ze sporym wyprzedzeniem.

O wizę można wnioskować najwcześniej na miesiąc przed planowanym przylotem do Indii. W niektórych przypadkach, np. gdy wybierasz się na półroczną wyprawę po Azji i w Indiach zjawisz się dopiero kilka miesięcy po opuszczeniu Polski, możliwe jest uczynienie wyjątku od tej reguły. Wciąż jednak konieczne jest przedstawienie stosownych biletów podróżnych. W takiej sytuacji wygodniejszym rozwiązaniem może okazać się uzyskanie indyjskiej e-wizy.

Ważna wiza do Indii w starym paszporcie

Jeśli twoja wiza do Indii wciąż jest ważna, ale twój paszport już nie, możesz podróżować z dwoma dokumentami: nowym, aktualnym paszportem i starym, zawierającym wizę.

Istnieje też jednak możliwość przeniesienia wizy do nowego dokumentu, dzięki czemu nie trzeba będzie wozić zbędnych papierów, a procedura kontroli granicznej przebiegnie znacznie sprawniej. Kosztuje to zwykle 23 zł i jest zalecane również przez indyjską ambasadę. Ale uwaga: nowy paszport musi być wydany na te same dane i w tym samym kraju co poprzedni. Jeśli więc wymieniasz dokument np. w związku ze zmianą nazwiska, musisz podróżować z dwoma paszportami i kopią aktu małżeństwa – albo uzyskać nową wizę.

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.