Uchylenie zakazu wjazdu do USA

Uchylenie zakazu wjazdu do USA

Poważna choroba lub złamanie przepisów mogą skutkować trwałym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W wyjątkowych sytuacjach zakaz ten da się jednak uchylić.

Jeżeli ktoś nie spełnia warunków stawianych obcokrajowcom przez amerykańskie prawo imigracyjne, nie otrzyma wizy lub nie zostanie wpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych. Czasem chodzi np. o brak wystarczających środków na sfinansowanie pobytu w tym kraju – wtedy wystarczy poprawić nieco swą sytuację materialną. Czasem jednak dana osoba może być objęta trwałym zakazem wjazdu do USA. Ale nawet wtedy niekoniecznie wszystko stracone.

Z poniższego artykułu dowiesz się m.in.:

 • skąd wiadomo, że ktoś jest objęty zakazem wjazdu do USA,
 • kto może ubiegać się o uchylenie zakazu wjazdu do USA,
 • co to jest „Hranka waiver”,
 • czy można ubiegać się o prawo stałego pobytu w USA, gdy nie wolno wjechać do tego kraju,
 • co to jest formularz I-601,
 • ile wynosi opłata za wniosek o uchylenie zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych,
 • jak należy umotywować prośbę o uchylenie zakazu wjazdu do USA,
 • ile kosztuje pomoc prawnika imigracyjnego w sprawach związanych z uchyleniem zakazu wjazdu,
 • kto nie może ubiegać się o uchylenie zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych,
 • czym jest warunkowe uchylenie zakazu wjazdu do USA,
 • co to jest formularz I-601A.

Cudzoziemców, którzy nie są mile widziani w Stanach Zjednoczonych, określa się terminem „inadmissible” (w wolnym tłumaczeniu: „niedopuszczalny”). Powody przyznania im takiego statusu mogą być różne. Podobnie jak sposoby ubiegania się o uchylenie zakazu wjazdu do USA, zależne właśnie od przyczyn, dla których został ustanowiony (ang. grounds of inadmissibility), a także od tego, po co objęta nim osoba pragnie znaleźć się w Stanach.

O tym, czy jesteś „inadmissible”, dowiesz się np. po rozmowie z konsulem podczas starania się o wizę, ewentualnie po rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym na amerykańskiej granicy. Decyzję o objęciu zakazem wjazdu może wydać ponadto sąd imigracyjny w USA. W każdym przypadku otrzymasz pisemne uzasadnienie, a także informacje na temat tego, czy oraz w jaki sposób możesz ubiegać się o uchylenie zakazu wjazdu do Stanów.

Wizy nieimigracyjne

Teoretycznie najłatwiej jest je uzyskać osobom, które chcą tam pojechać tylko na określony czas – i są w stanie udowodnić, że po tym czasie opuszczą USA (więcej na ten temat pisaliśmy chociażby w artykule „Jak wykazać trwałe więzi z Polską”). Nie jest to jednak oczywiście jedyny warunek, jaki należy spełnić. Wykazać trzeba ponadto, iż:

 • nie stanowisz zagrożenia dla amerykańskiego społeczeństwa,
 • popełnione przez ciebie ewentualnie w przeszłości przestępstwa nie mają bardzo ciężkiego charakteru (zob. „Wiza do USA a karalność”),
 • masz dobry powód, aby wjechać do Stanów (przy czym może nim być np. po prostu nieźle umotywowana chęć zobaczenia się z krewnymi lub znajomymi).

Na tej podstawie amerykańskie władze imigracyjne mogą podjąć decyzję o przyznaniu tzw. Hranka waiver, czyli uchylić zakaz wjazdu do USA zgodnie z wyrokiem sądu z 1978 r. w sprawie człowieka nazwiskiem Hranka. Aby zwiększyć szanse na pomyślne rozpatrzenie wniosku, warto poprosić o pomoc doświadczonego w kwestiach imigracyjnych prawnika. Stworzy on przedstawiające twoje racje pismo, które przedłożysz ambasadzie lub konsulacie wraz z wnioskiem o wizę (a jeśli ją już posiadasz – w amerykańskim punkcie kontroli granicznej), jak również przygotuje cię do rozmowy z urzędnikiem.

Uchylenie zakazu wjazdu do USA - wizy niemigracyjne

Wizy imigracyjne

Z usług profesjonalisty, który dobrze orientuje się w meandrach prawa imigracyjnego, koniecznie zaś trzeba skorzystać wówczas, gdy w grę wchodzi wiza imigracyjna. Może się bowiem zdarzyć, że zasadniczo spełniasz warunki, aby uzyskać prawo stałego pobytu w USA, ale z jakiegoś powodu nie wolno ci wjechać do tego kraju. Masz wówczas prawo zawnioskować o uchylenie takiego zakazu, posługując się formularzem I-601 (ang. Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility).

Formularz I-601

Zawiera on 12 stron pytań m.in. o dane osobowe, informacje na temat dotychczasowych podróży do Stanów czy przebywającą tam rodzinę, a także o przyczyny, dla których jesteś „inadmissible”.

Uwaga: ewentualne uchylenie zakazu będzie obejmować tylko kwestie wskazane w formularzu – jeśli nie podasz wszystkich, które cię dotyczą, „waiver” może okazać się bezużyteczny. Przepadnie też 930 dolarów opłaty za rozpatrzenie wniosku, który należy przesłać do amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego (US Citizenship and Immigration Services, USCIS).

Niezbędne dokumenty

Prośbę o uchylenie zakazu wjazdu do USA należy dobrze umotywować, dołączając do formularza I-601 dokumentację adekwatną do tego, na jakiej podstawie objęto cię zakazem. Najczęściej spotykane „grounds of inadmissibility” oraz fakty, które należy w ich przypadku udowodnić, zestawiliśmy w poniższej tabeli.

„Grounds of inadmissibility”Do wykazania
Choroba zakaźna zagrażająca zdrowiu publicznemu*Twoi rodzice lub współmałżonek są obywatelami/rezydentami Stanów Zjednoczonych, a rozłąka lub konieczność zamieszkania z tobą poza USA sprawi, że ucierpią oni w wyjątkowo poważny sposób (ang. extreme hardship); musi chodzić o trudności natury nie tylko emocjonalnej, ale też np. finansowej, zdrowotnej czy edukacyjnej, o bariery kulturowo-językowe etc.
Choroba psychiczna z objawami niebezpiecznymi dla otoczeniaStabilny stan zdrowia; przedstawić trzeba też historię choroby oraz prognozy i zalecenia lekarskie na przyszłość
Kryminalna przeszłośćPopełnione przestępstwo, w wyniku którego objęto cię zakazem, miało miejsce co najmniej 15 lat temu; obecnie nie stanowisz zagrożenia (przydatne będzie wykazanie odbycia procesu resocjalizacji)

*W przypadku gruźlicy we wniosku należy podać także dane amerykańskiej placówki, w której się poddasz leczeniu, jak również dołączyć pisemną zgodę od właściwych dla tej placówki lokalnych władz. W przypadku każdej natomiast choroby zakaźnej uznanej za niebezpieczną trzeba liczyć się z tym, że uchylenie zakazu wjazdu do USA może zostać obwarowane pewnymi zastrzeżeniami (np. ograniczeniem swobody podróżowania po Stanach).

Szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku

Nie istnieje lista konkretnych dokumentów, których przedstawienie zagwarantuje, iż zakaz wjazdu do USA zostanie uchylony. Decyzja w tej sprawie jest czysto uznaniowa, wiele zależy więc od tego, „na kogo trafi” twoje podanie.

Amerykańskie prawo pozwala funkcjonariuszom USCIS zarówno rozpatrzyć je pozytywnie na podstawie nawet niewielkiej liczby argumentów, jak i odrzucić, choćby dołączona dokumentacja zawierała wszelkie możliwe przesłanki świadczące na twoją korzyść. Zawsze jednak lepiej przygotować się za dobrze, niż czegoś nie dopatrzyć, np. pod względem formalnym. Z tego względu osoby wnioskujące o uchylenie zakazu wjazdu do USA zdecydowanie powinny rozważyć skorzystanie z usług profesjonalisty, którego doświadczenie również może okazać się nieocenione. Trzeba jednak niestety liczyć się tym, że koszt poprowadzenia takiej sprawy potrafi wynieść średnio aż 5-10 tys. dolarów.

Kto nie może ubiegać się o uchylenie zakazu wjazdu do USA

Należy też być świadomym, że w niektórych przypadkach nie pomoże żaden prawnik, za żadne pieniądze. Istnieje bowiem lista „grounds of inadmissibility” dyskwalifikujących z samego nawet ubiegania się o „waiver”. Formularza I-601 w świetle prawa nie mogą złożyć osoby, które:

 • są lub były uzależnione od narkotyków bądź ich nadużywały,
 • zajmowały się przemytem narkotyków bądź są o to podejrzewane,
 • poważnie (tj. posiadając więcej niż 30 g marihuany) naruszyły przepisy antynarkotykowe,
 • brały udział w morderstwie lub torturach bądź je planowały,
 • będąc u władzy w danym kraju, naruszały wolność religijną innych osób,
 • brały udział w handlu ludźmi lub ich nielegalnym przerzucie przez granice (dotyczy to również czerpiących z tego korzyści członków rodziny),
 • przekroczyły termin dozwolonego pobytu w USA o co najmniej rok lub zostały stamtąd deportowane, a następnie podjęły próbę nielegalnego powrotu,
 • są podejrzane o szpiegostwo, sabotaż, przemyt poufnych informacji czy technologii – lub o to, że mogą mieć takie zamiary,
 • są członkami organizacji terrorystycznej, wspierają takową lub mają z nią inne powiązania,
 • są lub były nazistami,
 • brały udział w ludobójstwie, torturach, samosądach lub zabójstwach politycznych,
 • brały udział w rekrutacji dzieci do wojska,
 • porwały dziecko i uwiozły je za granicę,
 • mogą stać się obciążeniem dla amerykańskiego systemu opieki społecznej,
 • w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o zieloną kartę nie stawiły się na wezwanie sądu imigracyjnego,
 • nadużyły uprawnień przyznanych im w ramach wizy studenckiej,
 • są trwale zdyskwalifikowane z ubiegania się o amerykańskie obywatelstwo,
 • opuściły USA lub pozostały poza granicami Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć służby wojskowej,
 • zrzekły się amerykańskiego obywatelstwa, aby uniknąć płacenia podatków,
 • bezprawnie wzięły udział w głosowaniu lub podały się za obywatela USA,
 • praktykują poligamię,
 • świadomie wystąpiły z bezpodstawnym wnioskiem o azyl na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zakaz wjazdu do USA - uchylenie

Warunkowe uchylenie zakazu wjazdu do USA

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym sposobie ubiegania się o uchylenie zakazu wjazdu do USA. Dotyczy on tych, którzy nie naruszyli przepisów w żaden inny sposób, niż tylko samowolnie przedłużając dozwolony czas swojego pobytu w USA. Czasami zdarza się, że dana osoba, starając się o zieloną kartę, musi odbyć w tej sprawie rozmowę z amerykańskim konsulem na terenie kraju pochodzenia. W tym celu musi zaś opuścić Stany Zjednoczone, ale robiąc to długo po terminie wyznaczonym przy wjeździe, staje się „inadmissible”. W efekcie może uzyskać prawo stałego pobytu, nie skorzysta z niego jednak, bo nie zostanie wpuszczona do USA!

Formularz I-601A

Istnieją zasadniczo dwa wyjścia z tej sytuacji. Po pierwsze, przebywając w ojczyźnie, można wysłać do USCIS opisany wyżej formularz I-601. Jego rozpatrzenie może zająć jednak ponad 6 miesięcy, w którym to czasie nie da się wrócić do Stanów.

Więcej sensu ma więc drugie rozwiązanie, a mianowicie złożenie jeszcze w USA, przed wyjazdem, formularza I-601A (ang. Application for Provisional Unlawful Presence Waiver). Choć jego rozpatrzenie trwa blisko dwa razy dłużej, to przynajmniej można wtedy pozostać na terenie Stanów Zjednoczonych, pracować itd.

Jeżeli wnioskodawca ma na sumieniu wyłącznie „przesiedzenie wizy”, ryzyko wszczęcia przeciw niemu procedury deportacyjnej – bo w końcu zgłosił, iż przebywa w USA nielegalnie – jest bardzo niskie. Również po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi z USCIS nie trzeba natychmiast opuszczać Stanów, a co więcej, można ponownie aplikować o uchylenie zakazu wjazdu w późniejszym terminie.
Każdorazowo jednak trzeba wnieść opłatę za rozpatrzenie podania. Jest ona nieco niższa niż w przypadku formularza I-601 i wynosi „zaledwie” 630 dolarów (jeśli masz mniej niż 80 lat, dochodzi do tego 85 dolarów za tzw. usługi biometryczne – ang. biometric services – czyli zrobienie zdjęcia i pobranie odcisków palców).

Pilnuj terminów

Zakaz wjazdu do USA na podstawie formularza I-601A uchyla się tymczasowo, tylko na okoliczność odbycia rozmowy z amerykańskim konsulem w kraju pochodzenia i powrót.

Wniosek można więc złożyć dopiero wtedy, gdy USCIS zaakceptuje tzw. petycję, czyli swoiste zaproszenie na stałe do USA, wystawione przez pracodawcę (formularz I-140) lub członka rodziny będącego amerykańskim obywatelem bądź rezydentem (formularz I-130). Po zatwierdzeniu petycji – i wniesieniu opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną – sprawa trafia do Krajowego Centrum Wizowego (National Visa Center, NVC), gdzie wyznaczany jest termin rozmowy z konsulem. Należy zatem poinformować NVC, że do USCIS trafił też formularz I-601A, tak aby termin ów nie został wyznaczony przed zapadnięciem decyzji w kwestii uchylenia zakazu wjazdu.

Co musi się znaleźć we wniosku

Sama ta decyzja może być zaś pozytywna jedynie w sytuacji, w której członkowie najbliższej rodziny wnioskodawcy, będący obywatelami lub rezydentami USA, ucierpieliby wskutek podtrzymania zakazu w wyjątkowo poważny sposób (p. wyżej, tabelka). Co istotne, nie musi chodzić o te same osoby, które wystawiły petycję. Trzeba wówczas wykazać tylko istnienie relacji rodzinnej z obywatelem lub rezydentem USA, dołączając do formularza I-601A np. akt małżeństwa, urodzenia czy naturalizacji.

Inne niezbędne dokumenty to m.in. zaświadczenie o niekaralności (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na angielski, jeśli sporządzono je w innym języku), kopia zatwierdzenia petycji przez USCIS, potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej oraz dowód zamknięcia sprawy w sądzie imigracyjnym, jeśli takowa się kiedykolwiek toczyła przeciwko wnioskodawcy.

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.