Odmowa wjazdu do USA

Odmowa wjazdu do USA

Nawet jeżeli masz już w paszporcie dokument z napisem „VISA”, amerykański urzędnik imigracyjny może nie udzielić ci zgody na wjazd do USA. Co wtedy się dzieje?

Wklejany do paszportu dokument, o którego wydaniu decyduje urzędnik konsulatu lub ambasady USA, to tak naprawdę nie wiza, tylko tzw. promesa wizowa. Na jej podstawie można ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje amerykański urzędnik imigracyjny. Co dzieje się w sytuacji, gdy decyzja ta jest negatywna? O tym właśnie przeczytasz w poniższym artykule.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • co to jest „secondary inspection”,
 • jakie mogą być przyczyny odmowy wjazdu do USA,
 • co się dzieje tuż po wydaniu decyzji o odmowie wjazdu do USA,
 • co może w tej sytuacji zrobić dla ciebie polski konsul,
 • jak poznać dokładny powód, dla którego odmówiono wjazdu do USA,
 • co zrobić, jeśli wjazdu do USA odmówiono ci bezpodstawnie.

Zaraz po przylocie do Stanów, jeszcze przed opuszczeniem lotniska, trzeba obowiązkowo przejść kontrolę graniczną, której przebieg dokładnie opisaliśmy w tekście „Rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym w USA”. Teraz przypomnijmy tylko, że jeśli po wstępnej wymianie zdań funkcjonariusz ma jakiekolwiek wątpliwości (np. co do zgodności między deklarowanym i faktycznym celem twojego pobytu w Stanach), odbywa się jeszcze jedna, dokładniejsza rozmowa, tzw. secondary inspection.

Co to jest „secondary inspection”

Przeprowadza ją inny, bardziej doświadczony pracownik Urzędu Celnego i Ochrony Granic (ang. US Customs and Border Protection, co bywa tłumaczone też jako Urząd ds. Ochrony Celnej i Granic lub Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych; US CBP podlega amerykańskiemu Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego). Rozmowa ma miejsce w osobnym pomieszczeniu i przebiega zgodnie z określonym scenariuszem. Jeśli zachodzi taka potrzeba, jest przy niej obecny tłumacz. Z rozmowy tworzony jest protokół, który na koniec przedstawia się do podpisu osobie „przesłuchiwanej”. W razie odmowy wjazdu na teren USA należy poprosić o kopię owego protokołu.

Podczas „secondary inspection” urzędnik ma wgląd w informacje podane we wniosku wizowym i podczas rozmowy z konsulem USA, a także w dane dotyczące twoich poprzednich wizyt w Stanach. Te właśnie zagadnienia poruszane są zresztą w trakcie samej rozmowy. W razie konieczności funkcjonariusz może dodatkowo skontaktować się ze wskazanymi osobami (np. z krewnymi, których masz odwiedzić, lub z przyszłym pracodawcą) w celu ustalenia prawdziwego celu twojego pobytu w USA.

Jakie mogą być przyczyny odmowy wjazdu do Stanów Zjednoczonych

Jeśli „immigration officer” uzna, że cel ten jest niezgodny z posiadanym rodzajem wizy lub po prostu inny niż deklarowany, może odmówić ci wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Inne powody, dla których taka decyzja bywa podejmowana, to najczęściej:

 • przekroczenie dozwolonego czasu pobytu na terenie USA w przeszłości (nawet o jeden dzień!),
 • innego rodzaju kłopoty z prawem,
 • zatajenie powyższych informacji we wniosku wizowym, przed konsulem amerykańskim lub urzędnikiem imigracyjnym już w Stanach.

Warto wiedzieć, że nawet jeśli pomimo tego typu naruszenia przepisów udało ci się już kiedyś wjechać do USA, nie oznacza to automatycznie ponownego wpuszczenia kolejnym razem. Systemy wykrywania tzw. oszustw wizowych (ang. visa fraud) są wciąż udoskonalane, a dane na temat problematycznych podróżnych archiwizowane na wiele lat wstecz.

Przeczytaj: Wiza do USA a karalność

Decyzja o odmowie wjazdu do USA – co dalej

W zależności od tego, jak bardzo poważny jest powód niewpuszczenia kogoś na teren USA, wydarzyć się może zasadniczo jedna z dwóch rzeczy:

 • wycofanie wniosku o wjazd do Stanów Zjednoczonych (ang. withdrawal of application for admission) – decyzja o umożliwieniu wycofania takiego wniosku wydawana jest w łagodniejszych przypadkach i nie wiąże się z zakazem ponownego wjazdu do USA;
 • tzw. expedited removal, czyli przyspieszony wyjazd ze Stanów – jego konsekwencją jest co najmniej pięcioletni zakaz wjazdu do USA.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że odesłanie do kraju pochodzenia ma miejsce w obu tych sytuacjach, przebiegać może po prostu w różnym trybie (np. oczekiwanie na lot powrotny może mieć miejsce na lotnisku – albo w areszcie). Niezależnie od przyczyn też decyzja odmowna jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Decyzja o odmowie wjazdu do USA

Co może zrobić polski konsul

Można natomiast telefonicznie skontaktować się z konsulem RP. Nie jest on w stanie wpłynąć na postanowienia amerykańskich władz imigracyjnych ani opłacić twojego powrotu do Polski. Wolno mu jedynie:

 • wskazać listę adwokatów działających na terenie danego stanu (w razie ewentualnej konieczności skorzystania z porady prawnej);
 • ustalić, którym lotem wrócisz do kraju,
 • powiadomić twoich bliskich o zaistniałej sytuacji.

Jak się dowiedzieć, dlaczego odmówiono wjazdu do USA w konkretnym przypadku

O dokładnych przyczynach jej zaistnienia możesz się dowiedzieć niestety dopiero po powrocie do Polski. W tym celu należy zwrócić się do centrum obsługi klienta Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA (Customs and Border Protection Customer Service Center) na jeden z trzech sposobów:

 • telefonicznie, pod numerem 877 227 5511 (w godzinach 8:30-17:00 czasu Eastern Time),
 • online, poprzez stronę https://help.cbp.gov/app/home,
 • listownie, na adres Customs and Border Protection Customer Service Center (Rosslyn VA), 1300 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20229.

Wyłącznie za pośrednictwem poczty natomiast można wystąpić z pisemną prośbą o udostępnienie wyciągu akt swojej sprawy w przypadku aresztowania na granicy. Adres korespondencyjny jest wówczas ten sam, obowiązuje jedynie dopisek „Attn: Mint Annex Building, FOIA Division” przed nazwą miasta i kodem pocztowym.

Co zrobić, jeśli prawa wjazdu na teren USA odmówiono bezpodstawnie

Jeśli uważasz, że nie pozwolono ci wjechać do Stanów np. z powodu błędnych lub niedokładnych informacji w amerykańskich bazach danych, możesz zwrócić się do Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (US Department of Homeland Security) ze stosowną skargą lub zażaleniem. Służy do tego tzw. DHS TRIP, czyli Department of Homeland Security Traveler Redress Inquiry Program, o którym więcej dowiesz się na stronie www.dhs.gov/trip.

Kontaktując się zarówno z DHS, jak i CBP, należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i dokładny adres, a także załączyć kopię strony ze zdjęciem w paszporcie. Oprócz tego warto dołączyć wspomnianą kopię protokołu z „secondary inspection”, a samo pismo, dokładnie wyjaśniające problem, przygotować w porozumieniu z prawnikiem, zwiększając w ten sposób szanse uzyskania zgody na wjazd do USA przy kolejnym podejściu.

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.