Loteria wizowa do USA

Loteria wizowa do USA - zasady

Udział w loterii wizowej to najszybszy sposób, by uzyskać prawo stałego pobytu w USA. Sama wygrana nie oznacza jednak automatycznie przyznania zielonej karty.

Osoby chcące na stałe osiedlić się w USA muszą postarać się o tzw. zieloną kartę, czyli prawo stałego pobytu w tym kraju. Standardowa procedura jej uzyskania jest dość długa i żmudna – potrafi ciągnąć się latami. Istnieje też jednak znacznie szybszy i łatwiejszy sposób, jakim jest udział w organizowanej przez amerykański Departament Stanu loterii wizowej. Na czym dokładnie ona polega? O tym właśnie piszemy w poniższym artykule.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • jakie są zasady loterii wizowej – i skąd pochodzi jej nazwa,
 • kiedy można się zgłaszać do loterii wizowej,
 • kto może wziąć udział w loterii wizowej,
 • w jaki sposób można przesłać zgłoszenie do loterii wizowej,
 • kiedy są ogłaszane wyniki loterii wizowej,
 • ile kosztuje udział w loterii wizowej,
 • jak ustrzec się oszustw związanych z loterią wizową,
 • co należy zrobić w przypadku wygranej,
 • co warto wiedzieć na temat bieżącej edycji loterii wizowej (DV-2021).

Krótka historia loterii wizowej

Stany Zjednoczone to państwo, które swoją wyjątkowość w dużej mierze zawdzięcza temu, że tworzą je ludzie wywodzący się z bardzo różnych krajów i kultur. Do dziś liczba ludności USA zwiększa się bardziej w wyniku napływu imigrantów niż wskutek przyrostu naturalnego. Napływ ten nie jest jednak równomierny, dlatego też w 1990 r. amerykański Kongres uchwalił stworzenie programu mającego ułatwiać osiedlanie się w Stanach osobom z regionów, gdzie liczba składanych wniosków o wizę imigracyjną do USA jest stosunkowo niska.

Celem programu jest zwiększenie różnorodności (ang. diversity) populacji, stąd też jego oficjalna nazwa: „Diversity Visa Program”. Znacznie popularniejsze są jednak określenia takie jak „Green Card Lottery” („Loteria o zieloną kartę”) czy po prostu „loteria wizowa”, jako że kluczowy element programu to komputerowe losowanie spośród nadesłanych zgłoszeń 50 tys. osób, które wraz z rodzinami otrzymają prawo stałego pobytu w USA. Początkowo przyznawano w ten sposób 55 tys. zielonych kart, ale od 1997 r. 5 tys. z tej puli przeznacza się dla przybyszów z Ameryki Środkowej (w ramach programu NACARA).

Kalendarium loterii wizowej

Wizy imigracyjne, które można zdobyć w loterii wizowej, oznaczane są skrótem DV (od słów „Diversity Visa”) oraz rokiem, w którym się je przyznaje. Chodzi jednak o rok nie kalendarzowy, lecz fiskalny, który w USA trwa od 1 października do 30 września. To dlatego edycja loterii wizowej, do której zgłaszać się można już teraz, w 2023 r., oznaczona jest kodem DV-2025.

Zgłoszenia przyjmowane są bowiem zwykle w październiku i listopadzie, natomiast wyniki loterii publikuje się na początku maja kolejnego roku. Wizy zaś przyznaje się od października do września roku jeszcze następnego. Łatwiej zrozumieć to na tegorocznym przykładzie. Do loterii wizowej DV-2025 zgłaszać się można od 4 października do 7 listopada 2023 r. Wyniki ogłoszone zostaną 4 maja 2024 r., a wizy imigracyjne będą wydawane „zwycięzcom” od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Stąd właśnie oznaczenie DV-2025.

Kto może wziąć udział w loterii wizowej do USA

Do loterii wizowej zgłosić się może praktycznie każdy – ale nie każde zgłoszenie zakwalifikuje się do przyznania wizy. Jakie więc wymogi należy spełnić?

Po pierwsze, trzeba pochodzić z kraju, w którym liczba składanych wniosków o wizę imigracyjną nie jest wysoka, a konkretnie: nie przekroczyła w ostatnich 5 latach 50 tys. W tym miejscu warto wspomnieć, że liczba wiz przyznanych obywatelom jednego kraju w ramach loterii nie może też przekroczyć 7% całej puli, czyli 3,5 tys. rocznie. Lista krajów dopuszczonych do loterii wizowej w danej edycji jest ogłaszana w oficjalnym pliku PDF z instrukcjami dotyczącymi nadsyłania zgłoszeń (instrukcja napisana jest w języku angielskim, można się z nią zapoznać tutaj). W związku z wysokim odsetkiem wniosków o zieloną kartę Polska była z tej listy dwukrotnie wykluczana, ale obecnie już znów się na niej znajduje.

Drugi warunek to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego, zdobytego w ciągu ostatnich 5 lat w zawodzie wymagającym odbycia dwuletniego szkolenia lub praktyk. Aby sprawdzić, czy dany zawód można w ten sposób zakwalifikować, należy:

 1. wejść na stronę https://www.onetonline.org,
 2. z rozwijanej listy „Find Occupations” (u góry po lewej) wybrać „Job Family”,
 3. z rozwijanej listy, która się pojawi, wybrać właściwą dziedzinę i kliknąć przycisk „Browse”,
 4. kliknąć w dany zawód i przewinąć opisującą go stronę do sekcji „Job Zone”,
 5. sprawdzić, czy w polu „Title” widnieje zapis „Job Zone Four” lub „Job Zone Five”, a wartość podana w polu „SVP Range” wynosi 7 lub więcej. Jeśli tak – można wziąć udział w loterii.
Loteria wizowa do USA - warunki - job zone
Źródło: INSTRUCTIONS FOR THE 2025 DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM (DV-2025) - Travel.state.gov

Powyższe dwa warunki muszą zostać spełnione wyłącznie przez głównego aplikanta, tj. osobę, która zgłasza się do loterii. Jeśli osoba ta zostanie wylosowana, wizę imigracyjną będzie mogła uzyskać zarówno ona sama, jak i jej współmałżonek oraz niezamężne/nieżonate dzieci do 21. roku życia, nawet jeśli nie spełniają wspomnianych wymogów.

Warto natomiast wiedzieć, że gdy spełniają je zarówno mąż, jak i żona, to każde z nich może osobno zgłosić się do loterii wizowej, zwiększając tym samym szanse zdobycia zielonej karty dla obojga. Z kolei wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia przez tę samą osobę skutkuje jej całkowitą dyskwalifikacją z losowania.

Jak wziąć udział w loterii wizowej do Stanów Zjednoczonych

Od 2003 r. zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, aktualnie poprzez stronę https://dvprogram.state.gov/.

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Istnieją co prawda firmy, które za opłatą pomagają w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, jednak zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Departamentu Stanu lepiej przygotować zgłoszenie samodzielnie. Zwłaszcza że nie jest to wcale takie trudne!

W formularzu muszą się znaleźć:

 • dane osobowe aplikanta, zgodne z tym, co widnieje w jego paszporcie (imię/imiona, nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia), a od edycji DV-2021 także numer samego paszportu (nie dotyczy bezpaństwowców i obywateli państw komunistycznych, którzy nie mogą uzyskać tego dokumentu);
 • zdjęcie spełniające wymogi fotografii wizowej (zob. „Zdjęcie do wizy do USA”);
 • adres korespondencyjny i ewentualnie numer telefonu;
 • adres e-mail (do którego aplikant będzie mieć dostęp również za kilka miesięcy, po ogłoszeniu wyników loterii);
 • obecny kraj zamieszkania;
 • informacja na temat najwyższego osiągniętego wykształcenia;
 • stan cywilny i ewentualnie dane współmałżonka (wraz ze zdjęciem); danych nie trzeba podawać, jeżeli współmałżonek jest już obywatelem bądź rezydentem USA lub jeśli sąd orzekł separację;
 • liczbę i dane posiadanych dzieci (w tym dzieci adoptowanych, pasierbów i pasierbic), które mają mniej niż 21 lat i pozostają niezamężne/nieżonate.

Zgłoszenie w formularzu jako współmałżonka lub dzieci osób, które nimi nie są, skutkuje dyskwalifikacją – podobnie jak nieuwzględnienie rzeczywistego współmałżonka lub dzieci uprawnionych do otrzymania wizy imigracyjnej wraz z aplikantem (o ile zostanie on wylosowany).

Jak wziąć udział w loterii wizowej
Źródło: https://dvprogram.state.gov/application.aspx

Wyniki loterii wizowej

Po złożeniu online formularza zgłoszeniowego otrzymasz unikalny numer potwierdzenia, który koniecznie należy zachować. Będzie bowiem potrzebny do sprawdzenia, czy twoje zgłoszenie zostało wylosowane.

To również zrobić można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej – tej samej zresztą, na której dokonano zgłoszenia. Trzeba tylko kliknąć przycisk „Check Status”, a następnie wprowadzić rzeczony numer potwierdzenia, podane w zgłoszeniu nazwisko i rok urodzenia. Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu danych, system wyświetli stosowną informację zwrotną. Należy wówczas wprowadzić je ponownie. Można to zrobić wielokrotnie, próbując aż do skutku – tak samo jak zgłaszać chęć udziału w loterii wizowej w kolejnych latach, jeśli tym razem się nie udało.

Uwaga, oszustwo!

Departament Stanu nie informuje o wygranej w inny sposób niż za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej (np. mailowo lub pocztą tradycyjną). Również w ambasadzie czy konsulacie nie można uzyskać żadnych informacji na ten temat. Jeśli dostaniesz wiadomość o wygranej – lub o tym, że po prostu zakwalifikowano cię do loterii – zignoruj ją. Wielu oszustów, fałszywie powołując się na swoje związki z rządem amerykańskim, próbuje wyłudzać w ten sposób pieniądze.

Tymczasem raz jeszcze należy podkreślić, że udział w loterii wizowej jest całkowicie bezpłatny. Dopiero ewentualna wygrana wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów. Wszelkie opłaty wnosi się jednak osobiście w ambasadzie bądź konsulacie – a nie przelewem lub przekazem pieniężnym, o które „proszą” naciągacze.

Wygrana w loterii wizowej do USA – co dalej?

Szczegółowe instrukcje dotyczące tego, co trzeba zrobić w przypadku wygranej, znajdują się na stronie http://www.dvselectee.state.gov. Część z nich wyświetli się też wraz z informacją o wygranej po wpisaniu na stronie https://dvprogram.state.gov/ESC/ wspomnianego numeru potwierdzenia, nazwiska i roku urodzenia.

Uwaga: wylosowanie twojego zgłoszenia w loterii wizowej nie oznacza automatycznie, że przyznano ci zieloną kartę! Przechodzisz tylko do kolejnego etapu, a mianowicie ubiegania się o wizę imigracyjną w trybie przyspieszonym.

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, cała procedura trwa znacznie krócej niż standardowo, wciąż jednak może zająć sporo czasu. Dlatego informację o ewentualnej wygranej należy sprawdzić jak najwcześniej (choć licząc się z tym, że w pierwszych dniach po ogłoszeniu wyników strona służąca do ich weryfikacji może być przeciążona), a dalsze działania podjąć możliwie szybko.

Starania o wizę imigracyjną

Warto wiedzieć, że w loterii wizowej wylosowanych zostaje tak naprawdę ok. 110 tys. zgłoszeń, a więc dwa razy więcej, niż ostatecznie przyznaje się w ten sposób wiz imigracyjnych. Nie wszyscy aplikanci bowiem spełniają wymogi amerykańskiego prawa imigracyjnego. Tych, którzy kwalifikują się do otrzymania zielonej karty, należy więc wyselekcjonować.

„Wygrani” muszą po pierwsze złożyć wniosek o wizę imigracyjną, wypełniając i przesyłając formularz DS-260 za pośrednictwem strony https://ceac.state.gov/IV. Potrzebny jest do tego numer CN (bez zer po literach EU), który otrzymuje się wraz z informacją o wylosowaniu, i data urodzenia w formacie YYYYMMDD (czyli np. 19770515 dla osoby urodzonej 15 maja 1977 r.). Formularz wypełnia się w imieniu aplikanta oraz jego najbliższej rodziny.

Kolejny ważny punkt to rozmowa z konsulem USA. Jej termin zależy od tego, jak szybko złożysz wniosek, ale też od tego, jak wysoki jest przyznany ci numer CN. Informację o tym, na kiedy ów termin wyznaczono, otrzymasz na adres e-mail podany w zgłoszeniu loteryjnym. Wbrew pozorom to, że będzie dość odległy, może okazać się wręcz pożądane, jako że przed spotkaniem zgromadzić należy następujące dokumenty:

 • paszport – a także stare paszporty, jeśli znajdują się w nich wizy do USA;
 • 2 zdjęcia spełniające wymogi fotografii wizowej (przy czym nie mogą to być te same zdjęcia, które dołączono do zgłoszenia loteryjnego – muszą być wszak zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy);
 • odpis zupełny aktu urodzenia (odpisy skrócone nie są przyjmowane);
 • odpis zupełny aktu małżeństwa, jeśli dotyczy (po jednej kopii na każdego z małżonków; odpisy skrócone nie są przyjmowane);
 • dowód na ustanie dotychczasowych związków małżeńskich, jeśli dotyczy (np. odpis aktu zgonu, odpis orzeczenia o rozwodzie lub decyzji o unieważnieniu małżeństwa);
 • zaświadczenie o niekaralności, ewentualnie odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na angielski (dotyczy osób powyżej 16. roku życia);
 • wyniki badań lekarskich do wiz imigracyjnych (w zamkniętej kopercie), przeprowadzonych przez placówki i lekarzy autoryzowanych przez Ambasadę USA;
 • dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego (p. wyżej);
 • dokumenty świadczące o tym, że aplikant i jego rodzina będą w stanie utrzymać się w Stanach przynajmniej przez jakiś czas, nie stanowiąc obciążenia dla amerykańskiego systemu pomocy społecznej (np. wyciągi bankowe, dowód na posiadanie konkretnej oferty pracy w USA, list lub wypełniony formularz I-134 wyrażający zamiar udzielenia wsparcia przez rodzinę lub znajomych w początkowym okresie pobytu w USA);
 • ewentualne tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach innych niż angielski i polski (z polskiego przetłumaczone muszą być tylko wyroki sądowe).

Ile kosztuje uzyskanie zielonej karty w loterii wizowej

Na rozmowę z konsulem należy ponadto przynieść wydruk potwierdzenia wyboru miejsca dostarczenia paszportu z wizą imigracyjną, o ile zostanie przyznana. Paszport można bowiem wówczas albo odebrać bezpłatnie w jednym z oddziałów firmy kurierskiej TNT – albo skorzystać z możliwości dostarczenia go pod wskazany adres. Wyboru dokonuje się po zalogowaniu na stronie internetowego systemu wyznaczania spotkań wizowych.

Dostarczenie paszportu przez kuriera kosztuje 24 zł – i jest to jedna z najniższych opłat związanych z wydaniem wizy imigracyjnej. Oprócz tego liczyć się trzeba z poniesieniem następujących kosztów:

 • 330 USD – opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego, bezzwrotna (również w przypadku nieprzyznania wizy), wnoszona bezpośrednio przed spotkaniem w ambasadzie lub konsulacie;
 • 220 USD – opłata imigracyjna USCIS, wnoszona już po otrzymaniu wizy;
 • 30 PLN – opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności (przy czym trzeba takowe uzyskać w każdym państwie, w którym przebywało się dłużej niż 6 miesięcy);
 • 33 PLN – opłata za każdorazowe wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa itp.
 • opłaty za ewentualne tłumaczenia dokumentów;
 • opłaty za badania i wymagane szczepienia (mogą wynieść nawet kilkaset złotych).

Powyższe koszty trzeba przemnożyć przez liczbę osób ubiegających się o wizy imigracyjne w ramach jednego, wygranego zgłoszenia loteryjnego. Innymi słowy, opłaty muszą być wniesione oddzielnie zarówno dla współmałżonka, jak i dla każdego dzieci zgłoszonych we wniosku przez głównego aplikanta (przy czym nie obowiązują tu żadne zniżki).

W przypadku przyznania wizy należy ponadto posiadać fundusze na rozpoczęcie życia w Stanach Zjednoczonych – oraz oczywiście na bilety lotnicze do USA. Trzeba się tam zjawić w ciągu pół roku od obowiązkowych badań lekarskich. Podczas przekraczania amerykańskiej granicy urzędnik imigracyjny wbija do paszportu ważną przez rok pieczątkę uprawniającą do stałego pobytu w Stanach. Zielona karta (której pełna angielska nazwa to „Permanent Resident Card”) zostanie przysłana pocztą pod wskazany adres w późniejszym terminie.

Loteria wizowa DV-2025

Na koniec podsumujmy jeszcze najważniejsze informacje dotyczące aktualnej edycji loterii wizowej (DV-2025). Polacy mogą się do niej zgłaszać bezpłatnie na stronie https://dvprogram.state.gov/ od 4 października do 7 listopada 2023 r. Wyniki loterii zostaną ogłoszone 4 maja 2024 r.

Wylosowane osoby będą mogły ubiegać się o wizę imigracyjną i uzyskać ją między 1 października 2024 a 30 września 2025 r. Otrzymawszy zieloną kartę, należy się zaś pojawić w Stanach w ciągu pół roku od wykonania badań lekarskich niezbędnych w procesie ubiegania się o wizę imigracyjną.

Przeczytaj również: Emigracja do USA – jak przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych?

Zdjęcia: Pexels.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.