Jak długo ważna jest wiza do USA

Jak długo ważna jest wiza do USA

Termin ważności wskazany na wizie do USA nie jest tożsamy z dozwoloną długością pobytu na terenie tego kraju. Wiza może też stracić ważność przed tym terminem.

Termin ważności znajdującej się w paszporcie wizy do USA i dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwie zupełnie różne rzeczy. Lepiej ich ze sobą nie pomyl, bo mogą czekać cię przykre konsekwencje. Jakie? Między innymi o tym właśnie przeczytać możesz w poniższym artykule. Dowiesz się z niego ponadto:

  • na czym polega różnica między terminem ważności wizy a długością legalnego pobytu w USA,
  • czy trzeba czekać z wyrobieniem nowego dokumentu, aż dotychczasowy straci ważność,
  • kiedy termin ważności wizy zależy od czasu pobytu,
  • do czego uprawniają wizy jednorazowe i wizy wielokrotnego wjazdu,
  • kiedy wiza może utracić ważność przed czasem,
  • co ci grozi w sytuacji przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w Stanach.

Wklejana do paszportu wiza (czy też raczej: promesa wizowa) wydana może zostać, zależnie od okoliczności, na bardzo różny czas. W najpopularniejszym wariancie, jakim jest wiza służbowo-turystyczna B1/B2, wynosi on maksymalnie – a zarazem najczęściej – 10 lat. Nie oznacza to jednak, że możesz pojechać z takim dokumentem do Stanów aż na dekadę.

Ważność wizy a długość legalnego pobytu w USA

Decyzję o tym, jak długo wolno ci przebywać w USA, podejmuje urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym (tzw. port of entry). Robi to na podstawie krótkiej rozmowy, o której przebiegu pisaliśmy w artykule „Rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym w USA”. Data, do której musisz opuścić Stany, widoczna jest na wbijanej przez niego do paszportu pieczątce. W przypadku wiz turystycznych dozwolony czas pobytu w USA to najwyżej 180 dni – czyli zaledwie pół roku, a nie 10 lat!

Te 10 lat to okres, w którym wolno ci się ubiegać o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych na podstawie danej wizy. Możesz to zrobić nawet ostatniego dnia jej ważności, który wskazany jest na niej w polu EXPIRATION DATE. Oznacza to, że jeśli wiza jest ważna np. do 25 października 2020 r. i wjeżdżając tego dnia do USA, uzyskasz zgodę na półroczny pobyt, to wolno ci zostać w Stanach aż do kwietnia 2021 r. – mimo że wiza w twoim paszporcie w międzyczasie utraci ważność. (Na marginesie warto zaznaczyć, że jeśli chcesz wcześniej zawnioskować o nowy dokument, to nie musisz czekać, aż ten dotychczasowy przestanie być ważny – przeczytasz o tym w artykule „Odnowienie wizy do USA„. ).

Korelacja między ważnością wizy a długością legalnego pobytu w USA zachodzi wyraźnie natomiast w przypadku wiz innych niż turystyczna. Wizy studenckie F-1, M-1 czy J-1 wydawane są chociażby na czas uzależniony od tego, jak długo ma trwać realizowany w Stanach kurs lub program. Do USA można wjechać z taką wizą najwcześniej 30 dni przed rozpoczęciem owego programu lub kursu, trzeba też opuścić Stany w ciągu 60 dni od daty jego zakończenia (w przypadku wiz M-1 i J-1 jest to 30 dni, przy czym posiadacz wizy M-1 może przebywać w USA łącznie nie dłużej niż 12 miesięcy). Więcej o tym, na jak długo wydawane są wizy w różnych kategoriach, dowiesz się z artykułu „Rodzaje wiz do USA”.

Przeczytaj: Przedłużenie prawa pobytu w USA

Wizy jednorazowe i wizy wielokrotnego wjazdu

Na wizie zaznaczone jest nie tylko to, w jakim czasie możesz się z nią ubiegać o wjazd do USA, ale też to, ile razy przez ten czas wolno ci to zrobić. W polu ENTRIES pojawić się może konkretna liczba albo litera. S – single – lub cyfra 1 oznacza, że wiza jest jednorazowa i upoważnia cię do podjęcia tylko jednej próby wjazdu do Stanów. M – multipleoznacza z kolei, że w czasie ważności wizy (i w tym samym celu, w jakim została wydana) możesz powracać do USA wielokrotnie.

Kiedy wiza do USA może stracić ważność

Ważność wizy z określonym limitem w polu ENTRIES wygasa w momencie, w którym podejmiesz ostatnią z dozwolonych przez dokument prób wjazdu do Stanów. Zilustrujmy to przykładem, w którym wizę wydano 1 marca 2019 r. (ISSUE DATE), jej termin ważności upływa 1 września 2019 r. (EXPIRY DATE), a w polu ENTRIES widnieje liczba 2. Posiadacz takiego dokumentu może wjechać do USA maksymalnie 2 razy w ciągu pół roku pomiędzy 1 marca a 1 września 2019 r. Ostatni raz może to zaś zrobić 1 września – chyba że wykorzystał już do tej pory swój „limit”. Jeżeli druga próba wjazdu ma miejsce np. 6 czerwca, to wiza traci ważność właśnie tego dnia, mimo że termin podany w polu EXPIRY DATE jeszcze nie upłynął.

Również ważność wizy wielokrotnego wjazdu może upłynąć przed czasem. Dzieje się tak chociażby w przypadku wizy studenckiej (F-1, M-1 lub J-1), której posiadacz zrobił trwającą dłużej niż 5 miesięcy przerwę w nauce, tracąc w ten sposób status studenta. Jeśli wciąż jeszcze przebywa w Stanach, może zawnioskować o przywrócenie owego statusu w Urzędzie Imigracyjnym. Natomiast jeśli opuścił już USA, będzie musiał ponownie ubiegać się o wizę.

Wiza wielokrotnego wjazdu traci ponadto ważność w sytuacji, gdy jej właściciel nie wyjedzie ze Stanów w terminie wyznaczonym przez urzędnika imigracyjnego. Samowolne przedłużenie dozwolonego czasu pobytu w USA choćby o jeden dzień sprawia, że pobyt ten staje się nielegalny. Za to grozić może zaś deportacja do kraju pochodzenia, a także tymczasowy (kilkuletni) lub dożywotni zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy: złamanie przepisów imigracyjnych sprawia, że wiza nie tylko natychmiast traci ważność, ale też uzyskanie nowej staje się znacznie trudniejsze albo wręcz niemożliwe. To właśnie dlatego lepiej nie pomylić terminu ważności wizy i dopuszczalnego pobytu w USA. Ten ostatni może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą władz imigracyjnych, jeśli z odpowiednim wyprzedzeniem o taką zgodę poprosisz.

Przeczytaj: Jak wygląda wiza do USA

Zdjęcia: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.