Affidavit of Support czyli gwarancja finansowego wsparcia od sponsora

Affidavit of Support czyli gwarancja finansowego wsparcia od sponsora

Affidavit of Support to jeden z najważniejszych dokumentów rozpatrywanych w procesie ubiegania się o prawo stałego pobytu w USA. Co musisz o nim wiedzieć?

Każdy, kto ubiega się o prawo stałego pobytu w USA, musi przejść dość długi, najeżony formalnościami proces polegający w dużej mierze na zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest tzw. Affidavit of Support, czyli pisemne zobowiązanie do udzielenia przyszłemu imigrantowi w razie potrzeby finansowego wsparcia. W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • po co wystawia się Affidavit of Support – i kto może to zrobić,
 • jakie trzeba wykazać przychody, chcąc wystawić Affidavit of Support,
 • kto może wesprzeć sponsora w osiągnięciu wymaganego progu finansowego,
 • ile wynosi opłata za złożenie Affidavit of Support w amerykańskim Urzędzie Imigracyjnym (USCIS),
 • kto nie potrzebuje Affidavit of Support,
 • jakie pytania mogą pojawić się w formularzu Affidavit of Support – i jakie dokumenty należy do niego dołączyć,
 • do czego i jak długo zobowiązany jest sponsor, który wystawił Affidavit of Support.

Kto potrzebuje Affidavit of Support – i do czego

Affidavit of Support ma za zadanie przekonać amerykańskie władze – a konkretnie Urząd Imigracyjny (ang. US Citizenship and Immigration Services, USCIS) – że osoba chcąca osiedlić się w Stanach Zjednoczonych nie stanie się ciężarem dla amerykańskiego systemu opieki społecznej. Jeśli osoba ta ma w USA zapewnione zatrudnienie, to właśnie ono będzie takim gwarantem. Dokumentu potrzebują więc przede wszystkim ci, którzy wybierają się do USA w oparciu o relacje rodzinne łączące ich z obywatelem lub rezydentem tego kraju.

Kto może wystawić Affidavit of Support

Ów rezydent lub obywatel nosi wtedy miano sponsora i przygotowuje specjalne zaproszenie, zwane z kolei petycją. Dopiero po jej akceptacji przez USCIS można tak naprawdę rozpocząć właściwy proces starania się o tzw. zieloną kartę (czyli prawo stałego pobytu w USA) lub niektóre wizy nieimigracyjne. I na tym dopiero etapie niezbędny staje się Affidavit of Support. Dokument powinien jednak być podpisany zasadniczo przez tego samego sponsora, który wcześniej wystawił petycję.

Uwaga: Affidavit of Support wymaga się także od osób zabiegających o stały pobyt przez sponsorowanie pracownicze, jeżeli ich przyszły pracodawca jest z nimi spokrewniony albo gdy one lub ich krewni posiadają co najmniej 5% udziałów w firmie, która ma je w Stanach zatrudniać. Są to jednak dość rzadkie przypadki.

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby móc wystawić Affidavit of Support

Sponsor musi nie tylko zobowiązać się do udzielenia wspomnianego na wstępie finansowego wsparcia imigrantowi, ale także wykazać, że sam dysponuje wystarczającymi w tym celu środkami. Wymagana kwota nie może być niższa niż 125% progu ubóstwa* określanego corocznie przez amerykański Departament Zdrowia i Pomocy Humanitarnej (ang. Department of Health and Human Services, HHS). Aktualne progi, szacowane nieco inaczej dla Alaski, Hawajów i pozostałych stanów, znajdziesz pod adresem https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines. Możesz też wyliczyć od razu ową wymaganą kwotę, korzystając z kalkulatorów zamieszczonych na tej stronie.

*Uwaga: jeśli sponsorem własnej żony lub dziecka jest żołnierz amerykańskich sił zbrojnych w czynnej służbie, wystarczy wykazać dysponowanie środkami na poziomie 100% progu ubóstwa.

Wysokość progu ubóstwa – a więc także minimalnej sumy potrzebnej do wystawienia Affidavit of Support – zależy od liczby osób przypadających na dane gospodarstwo domowe. Oznacza to, że jeśli sam sponsor zarabia zbyt mało, do jego przychodów doliczyć można zarobki pozostałych domowników. Co ciekawe, może do nich należeć nawet osoba sponsorowana, o ile mieszka ona ze swoim sponsorem – albo ma z nim zamieszkać po przybyciu do USA i jest w stanie dowieść, że będzie wówczas odpowiednio dużo zarabiać. Jeśli wymagany pułap mimo wszystko nie zostaje osiągnięty, istnieje jeszcze możliwość uwzględnienia składników majątku takich jak samochody czy nieruchomości lub wystawienia dokumentu przez sponsora dodatkowego (ang. joint sponsor).

Na marginesie: taki sponsor dodatkowy (zwany wówczas: substitute sponsor) może też wystawić Affidavit of Support samodzielnie, w razie gdyby sponsor „główny” zmarł po zatwierdzeniu petycji przez USCIS, ale jeszcze przed przyznaniem imigrantowi prawa stałego pobytu.

Różne warianty Affidavit of Support

W zależności od konkretnej sytuacji zarówno przyszłego imigranta, jak i sponsora (bądź sponsorów) Affidavit of Support przygotowuje się na różnych formularzach, co obrazuje poniższa tabela.

Formularz I-864Formularz standardowy. Jeśli do osiągnięcia wymaganego progu potrzebny jest sponsor dodatkowy, musi on wypełnić formularz I-864 osobno, niezależnie od sponsora „głównego”.
Formularz I-864EZWariant uproszczony, który można zastosować, jeśli o zieloną kartę tudzież wizę imigracyjną ubiega się w ramach jednego wniosku tylko jedna osoba, a jej sponsor uzyskuje odpowiednio wysoki przychód z jednego źródła (i w związku z tym nie musi dołączać dużej liczby dokumentów potwierdzających osiągnięcie wymaganego progu).
Formularz I-864AStosowany wtedy, gdy do osiągnięcia wymaganego progu potrzebne jest wykazanie przychodów innej osoby zamieszkującej to samo gospodarstwo domowe co sponsor „główny”.

Formularz I-864A wypełnia także przyszły imigrant, który wraz z członkami swojej rodziny ubiegającymi się o stały pobyt mieszka bądź miałby zamieszkać ze sponsorem i powiększać przychód danego gospodarstwa domowego. We wszystkich innych przypadkach Affidavit of Support może wystawić wyłącznie pełnoletni obywatel lub rezydent USA – lub jego legalny przedstawiciel (np. posiadający odpowiednie pełnomocnictwa doradca finansowy).

Formularz I-864 - pierwsza strona standardowego formularza Affidavit of Support
Widok pierwszej strony formularza I-864. Źródło: https://www.uscis.gov/i-864

Kiedy nie trzeba mieć Affidavit of Support

Są też sytuacje, w których w ogóle nie trzeba przygotowywać Affidavit of Support. Ma to miejsce wówczas, gdy przyszły imigrant:

 • przepracował już w USA legalnie co najmniej 40 kwartałów – a więc około 10 lat – i w związku z tym przysługuje mu prawo do amerykańskich świadczeń socjalnych;
 • jest dzieckiem, które tuż po przybyciu do Stanów uzyska amerykańskie obywatelstwo (na mocy ustawy z 2000 r. Child Citizenship Act, CCA);
 • jest naturalnym lub adoptowanym dzieckiem sponsora i ma mniej niż 18 lat;
 • kwalifikuje się jako tzw. imigrant specjalny (o imigrantach specjalnych pisaliśmy m.in. w tekście „Wiza imigracyjna do USA przez sponsorowanie pracownicze”);
 • jest swoim własnym sponsorem jako przedsiębiorca, inwestor, wdowiec bądź wdowa po obywatelu USA, ewentualnie jako ofiara przemocy domowej.

Formularz Affidavit of Support

W innych przypadkach formularz Affidavit of Support należy wypełnić – czytelnie, na komputerze lub czarnym długopisem – podając informacje takie jak:

 • dane osobowe i adresowe głównego wnioskodawcy o prawo stałego pobytu,
 • dane członków jego rodziny, jeśli zostali uwzględnieni w tym samym wniosku oraz zamierzają dołączyć do niego w USA nie później niż pół roku od jego przybycia do Stanów (o ile aktualnie przebywają gdzie indziej)*,
 • wysokość i źródło rocznych przychodów sponsora,
 • liczba pozostałych osób należących do tego samego gospodarstwa domowego co sponsor,
 • dane domowników, którzy również wyrażają wolę udzielenia finansowego wsparcia przyszłemu imigrantowi (i ewentualnie jego rodzinie*), a także wysokość ich rocznych przychodów oraz charakter relacji łączącej ich ze sponsorem „głównym”;
 • dane osób, którym sponsor wystawiał w przeszłości Affidavit of Support – jeżeli dotyczy.

*Uwaga: jeśli w ramach jednego wniosku o prawo stałego pobytu ubiega się kilka osób, sponsorów wystawiających Affidavit of Support również może być kilku – a w wypełnianych przez nich formularzach wskazać należy, które z tych osób każdy sponsor gotów jest wesprzeć.

Niezbędne dokumenty

Do wypełnionego i podpisanego czarnym długopisem formularza dołączyć trzeba dokumentację zawierającą m.in.:

 • zeznanie podatkowe za ostatni rok – ewentualnie oświadczenie lub inny dokument uzasadniający nieodprowadzanie podatków przez sponsora (np. wykaz zbyt niskich zarobków);
 • formularz W-2, 1099, Schedule lub innego typu ewidencję przychodów za ostatni rok – jeżeli dotyczy (przydatne np. gdy ktoś rozliczał podatki ze współmałżonkiem, ale w roli sponsora chce wystąpić samodzielnie);
 • powyższego typu dokumenty z ostatnich 3 lat, paski wypłat z ostatnich 6 miesięcy, pisma od pracodawców – jeśli zdaniem sponsora mogą okazać się pomocne jako dowody, że stać go będzie na udzielenie w razie potrzeby wsparcia finansowego przyszłemu imigrantowi;
 • kopię tzw. Schedule C, D, E lub F, czyli dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie przychodów z własnej działalności – w przypadku osób samozatrudnionych;
 • powyższego typu dokumenty potwierdzające stan finansów przyszłego imigranta oraz dowodzące, że będzie on nadal uzyskiwał przychody – jeśli te ostatnie mają zasilać budżet domowy sponsora „głównego”;
 • dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania przyszłego imigranta ze sponsorem oraz charakter łączącej ich relacji – jeśli dotyczy (a nie zostało to uwzględnione np. w zeznaniach podatkowych);
 • potwierdzenie statusu aktywnego członka armii – jeśli dotyczy (p. wyżej);
 • informacje o składnikach majątku sponsora lub współsponsora – dotyczące zwłaszcza ich lokalizacji, wartości, daty i sposobu wejścia w posiadanie oraz ewentualnych obciążeń (np. hipotecznych);
 • dowody na to, że sponsor jest obywatelem lub rezydentem USA – jak kopia aktu urodzenia, paszportu, certyfikatu poświadczającego naturalizację czy zielonej karty (obu stron).

Ważne: ocena zdolności finansowej sponsora do udzielenia wsparcia imigrantowi nie wymaga wniesienia dodatkowych opłat za złożenie formularza (ang. filing fee).

O ile nie zostanie to wyraźnie zaznaczone w szczegółowych instrukcjach z USCIS lub Narodowego Centrum Wizowego (ang. National Visa Center, NVC), załączniki do Affidavit of Support powinny przybrać formę kopii, nie oryginałów. Wymaga się ich też tylko w przypadku głównego wnioskodawcy o wizę czy zieloną kartę (ang. principal immigrant), nie są zaś już potrzebne w przypadku członków rodziny mających ewentualnie mu towarzyszyć. Należy natomiast dołączyć kopie wypełnionych formularzy I-864, które odnoszą się do każdego z nich. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski muszą zostać przetłumaczone na ten język przez tłumacza przysięgłego.

Odpowiedzialność sponsora

Affidavit of Support ma bowiem charakter urzędowy i na jego podstawie można pociągnąć wystawiającą go osobę do odpowiedzialności prawnej. Np. gdyby wymieniony w formularzu I-864 imigrant trafił do amerykańskiego szpitala, nie mając ubezpieczenia, to szpital może na drodze sądowej dochodzić od sponsora uregulowania należnych opłat za leczenie.

Zobowiązanie wynikające Affidavit of Support ciąży na sponsorze tak długo, aż sponsorowany imigrant:

W praktyce oznacza to nieraz, że sponsorzy są odpowiedzialni finansowo za przybywające do Stanów na ich zaproszenie osoby całymi latami. I nawet jeśli osoby te bez trudu wiążą koniec z końcem, cała sytuacja potrafi być nieco uciążliwa, chociażby w związku z koniecznością informowania USCIS o każdej zmianie adresu dokonywanej przez sponsora (na formularzu I-865, w ciągu 30 dni od przeprowadzki).

Więcej informacji na temat Affidavit of Support znaleźć można na stronie amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego w zakładce FAQ.

Zdjęcie: Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.